Získat povolení k práci v ČR bude pro cizince jednodušší

povolení k práciVětšina občanů třetích zemí už nebude muset žádat o povolení k zaměstnání a povolení k pobytu na dvou místech. Bude jim stačit duální pobytové povolení – zaměstnanecká karta, kterou jim vydá Ministerstvo vnitra. Zavádí ji novela zákona o pobytu cizinců a zákona o zaměstnanosti, která nabývá účinnosti dne 24. 6. 2014.

Podle ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové bude povolení k zaměstnání ÚP ČR nadále vydávat pouze v určitých případech, které se nebudou týkat většiny pracovních migrantů. „Změna zjednoduší život i zaměstnavatelům, kteří už nebudou muset předem oznamovat Úřadu práce ČR záměr zaměstnávat cizince,“zdůrazňuje.

„Nadále však bude platit, že zaměstnavatel bude muset volné pracovní místo nabídnout nejdříve občanům ČR nebo EU/EHP a Švýcarska. Tedy nahlásit ho do evidence příslušné krajské pobočky ÚP ČR. Teprve po uplynutí 30 denní lhůty na něj bude moci přijmout občana třetí země,“ doplňuje generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková.

Pokud se cizinec rozhodne pracovat v České republice, bude muset požádat, stejně jako dosud, o vydání povolení, tedy zaměstnanecké karty, na zastupitelském úřadě ČR v zahraničí. Výjimku budou tvořit případy, kdy se takový člověk už zdržuje na základě povolení k dlouhodobému pobytu nebo víza k pobytu na 90 dnů na území ČR. Tehdy by měly jeho kroky zamířit na Ministerstvo vnitra. Dále budou muset zaměstnavatel a nový pracovník uzavřít pracovněprávní vztah (pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti) nebo smlouvu o smlouvě budoucí a předložit tyto doklady společně se žádostí o vydání karty.

Ministerstvo vnitra bude o vydání karet rozhodovat ve standardním správním řízení, v jehož rámci se bude moci žadatel, v případě nesouhlasu s rozhodnutím, odvolat. Pokud správní orgán vydání karty schválí, získá cizinec vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem převzetí zaměstnanecké karty, na jehož základě může přijet do ČR pracovat.

Aby cizinec zaměstnaneckou kartu nakonec získal, bude muset mimo jiné prokázat, že je odborně způsobilý k výkonu konkrétní profese. Tedy že má odpovídající vzdělání a nejpozději do tří pracovních dnů po příjezdu do ČR poskytnout biometrické údaje, které Ministerstvo vnitra do karty zanese. Poté žadatel dostane potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty a od tohoto dne může v ČR pracovat. Platnost zaměstnanecké karty se bude odvíjet od doby, na kterou zaměstnavatel uzavře s cizincem smlouvu, nejdéle však na dva roky.

Odkaz MVČR